Ai pati këshilluar gjithmonë për drejtësi

Ashtu siç pati jetuar gjithmonë me drejtësi, edhe ummetin, bashkësinë e tij, e pati këshilluar gjithmonë për drejtësi. Dëshiroj të përmend këtu disa prej atyre këshillave:

“Më jepni fjalën për këto gjëra dhe unë t’ju jap fjalën për Xhennetin:

– Kur të flisni, flisni drejt!

– Kur të premtoni, çojeni premtimin në vend!

– Tregohuni të besueshëm në ruajtjen e amanetit!

– Ruani nderin!

– Mbyllni sytë para haramit ( gjësë së ndaluar e që s’ju përket)!

– Mbani duart larg nga harami!

[Musned, 5/323]

Pin It