Allahu zgjedh të të duan edhe njerëzit…

Transmeton Ebu Hurejre se ka thënë Profeti (s.a.s):”Kur All-llahu e do ndonjë nga robërit e Tij e thërret Xhebrailin (a.s) dhe i thotë: Unë e dua këtë njeri, pra duaje edhe ti”!
Atëherë edhe Xhebraili e do atë njeri. Pastaj Xhebraili thërret në hapësirën qiellore duke thënë: “All-llahu e do këtë njeri, pra duajeni edhe ju”! Atëherë edhe banorët e qiellit e duan ate. Pastaj (ky njeri) pranohet dhe bëhet i dashur edhe nga njerëzit në tokë.

[Hadith Kudsij, Sahih-i Buhari, nr.3209]

Pin It