Besimi në Zotin Një, themeli bazë i Islamit – Xhemal Balla

 

“Besimi është t’i shpjegosh dispozitat e fesë një nga një dhe t’i vërtetosh ato”.

Zoti në Kur’an urdhëron e thotë: “Thuaj, Ai, Allahu është Një, Allahu është Ai që çdo krijesë i mbështetet për çdo nevojë. As nuk ka lindur njeri, as nuk është i lindur dhe askush nuk është i barabartë me të” ….

Pin It