Dimensione të veçanta hyjnore

Abdullah ibn Abbasi r.a, ka thënë:
“Pejgamberi (s.a.s) në Ramazan kur takonte Xhibrilin tregonte një bujari që nuk e kishte në muajt e tjerë. Ai, Xhibrili e takonte atë për çdo natë të Ramazanit dhe e përsërisnin së bashku Kur’anin.
Kështu, Pejgamberi salallahu alejhi ue selem këtë muaj ka qenë për njerëzit më i dobishëm se era pas së cilës vjen shiu.”

[Buhariu dhe Muslimi]

Pin It