Heshtja e agjëruesit vlerësohet si tesbih

Ka thënë Profeti (s.a.s): Gjumi i agjëruesit vlerësohet si adhurim, kurse heshtja si tesbih (madhërim i Zotit). Mirësive dhe adhurimeve të tij u jepet shpërblim shumëfish. Allahu ia pranon lutjet dhe ia fal mëkatet!”

[Kenzu’l- Ummal, 3/327]

Pin It