“Kërkoni vazhdimisht drejtësinë!…”

I Dërguari i Allahut (s.a.s) ka thënë: “Hiqni dorë nga gjërat që përmbajnë dyshime. Drejtësia prodhon në brendësi të njeriut siguri dhe qëndrueshmëri, kurse gënjeshtra është shtrembërim, është turbullirë.” [Tirmidhiu, Kijame, 60; Musned, 1/200]

Ndërsa në një hadith tjetër këshillon: “Kërkoni vazhdimisht drejtësinë! Edhe nëse në drejtësi shihni shkatërrimin tuaj, pa asnjë diskutim që aty është shpëtimi juaj!” [Kenzu’l-Ummal, 3/344; Fejzu’l-Kadir, 3/232]

Pin It