Ministria e Mbrojtjes siguron helikopterët dhe pilotët, fondi më 15 gusht

Pilotet-640x546

 

 

 

Helikopterët kalojnë në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes.

Janë 19 pilotë/teknikë dhe 7 helikopterë. Fondi për këtë tender, që do të zhvillohet më 15 gusht është 67.254.648 lekë të reja

 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE

LOTI NR. I: ME OBJEKT “SIGURIMI I JETËS SË EFEKTIVIT FLUTURUES”, ME FOND LIMIT 5,391,250 (PESË MILIONË E TREQIND E NËNTËDHJETË E NJË MIJË E DYQIND E PESËDHJETË) LEKË PA TVSH.

  1. Të dhënat e efektivit fluturues(pilotë/mekanikë bordi)

LISTA PËR SIGURACION E PILOTËVE DHE TEKNIKËVE TË GRUPIT TË HELIKOPTERËVE TË SHËNDETSISË

Nr. Statusi Emër   Mosha (Vite) Orët e fluturimit Primi i sigurimit
1 Civil A.XH 55 3234 h 00′
2 Civil F.S 56 1643 h 00′
3 Civil A.N 55 2141 h 00′
4 Civil H.H 54 1520 h 00′
5 Civil A.N 40 1056 h 00′
6 Civil A.LL 41 987 h 00′
7 Civil P.G 55 Teknik helikopteri
8 Civil P.Z 46 Teknik helikopteri
9 Civil F.Z 55 Teknik helikopteri

LISTA PËR SIGURACION E PILOTËVE DHE TEKNIKËVE E GRUPIT TË HELIKOPTERËVE TË POLICISË SË SHTETIT

Nr. Statusi Emër Mosha (Vite) Orët e fluturimit Primi i sigurimit
1 Civil XH.SH 55 900 h 00′
2 Civil K.O 61 1860 h 00′
3 Civil M.B 59 900 h 00′
4 Civil GJ.B 55 1380 h 00′
5 Civil V.H 45 1000 h 00′
6 Civil J.J 48 Teknik helikopteri
7 Civil H.N 45 Teknik helikopteri
8 Civil S.P 61 Teknik helikopteri
9 Civil P.G 56 Teknik helikopteri

 

LISTA PËR SIGURACION E PILOTËVE TË BAZËS AJRORE, FARKË

Nr. Statusi Emër Mosha (Vite) Orët e fluturimit Primi i sigurimit
1 Ushtarak R.M 22 32 h 00′

 

Nr. i përgjithshëm i efektivit fluturues është 19 (nëntëmbëdhjetë).

Të dhëna të plota lidhur me efektivin fluturues do ti jepen operatorit ekonomik të shpallur fitues.

  1. Specifikimet teknike / kushtet e mbulimit me sigurim për sigurimin e jetës së efektivit fluturues (pilotë/mekanikë bordi)

Shuma e sigurimit     –    18,000,000 lek për person

Afati kohor        – 1 vit kalendarik nga lidhja e kontratës

Numri i të siguruarve   -19 punonjës (sipas listës emërore)

Pozicionet e punës    -Pilot/ mekanik bordi të Komandës së Forcës Ajrore

SPECIFIKIMET TEKNIKE

LOTI NR. II: ME OBJEKT “SIGURIMI I MJETEVE AJRORE (HELIKOPTERË), TË KALUAR NGA MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME DHE MINISTRIA E SHËNDETËSISË NË ADMINISTRIM TË MINISTRISË SË MBROJTJES”, ME FOND LIMIT 61,863,398 (GJASHTËDHJETË E NJË MILIONË E TETËQIND E GJASHTËDHJETË E TRE MIJË E TREQIND E NËNTËDHJETË E TETË) LEKË PA TVSH.

  1. TË DHËNAT E HELIKOPTERËVE DHE LLOJI I MBULIMIT ME SIGURIM

Klikoni ketu per tabelen e plote

Shënim:

  1. Shuma e siguruar tek mbulimi kasko është sipas vlerës së mbetuar të asetit në bilanc.
  2. Shuma e siguruar për mbulimin e përgjegjësisë ndaj paleve të treta është në përputhje me ligjin nr. 10040, neni 119 dhe bazohet në MMN (Masa maksimale e ngritjes) së mjetit.
  3. Shuma e siguruar për mbulimin e përgjegjësisë ndaj pasagjerëve është në përputhje me ligjin nr. 10040, neni 119, pika 3 dhe vlera maksimale e përgjegjësisë është e kalkuluar si :                                                                                                                      (nr.pasagjeresh x 100.000 SDR/pasagjer x kursin e këmbimit të 1 SDR =171,18 lekë).

 

Pin It