Nata e bekuar e Beraetit, nata e mirësive dhe pastrimit shpirtëror

hghg

Fjala “berat” në gjuhën arabe do të thotë: të shpëtosh, të falesh e të lirohesh prej gjynaheve, fajeve dhe dënimeve.

Në këtë natë shumë myslimanë gjejnë faljen dhe lirimin prej gjynaheve nga ana e Allahut, i arrijnë mirësitë dhe dhuntitë e Tij dhe zemrat u mbushen me nur e dritë hyjnore.

Për vlerën e madhe të kësaj nate flasin edhe mjaft hadithe dhe sjellje të Pejgamberit (a.s.). Ai gjatë muajit Shaban, në të cilin gjendet edhe nata e Beratit, rregullisht mbante agjërim nafile. Kur e pyesnin se përse agjëronte kaq shumë, Profeti (a.s.) përgjigjej: “Në këtë muaj punët dhe veprat tona ngrihen te Zoti i botëve. Unë dua që punët e mia t’i paraqiten Zotit duke qenë me agjërim në gojë.” (Nesaiu, Sijam, 70)

Kjo natë paraqet një periudhë të begatë kohe kur ne duhet të vendosim t’i largohemi çdo të keqe që na çon në mosbesim (kufër), t’i harrojmë e t’i shuajmë ndjenjat e armiqësisë e të urrejtjes ndërmjet nesh si myslimanë, ta shuajmë ndjenjën e krenarisë dhe të stolisemi me frikën e respektit dhe bindjes ndaj Zotit, t’i respektojmë e t’i nderojmë prindërit.

Përveç emrit Beraet, kjo natë ka emrat: Nata e Begatë, Nata e Pafajsisë, sepse nëse vlerësohet si duhet është një mundësi e dhënë nga Allahu për të dalë i pastër nga gjynahet dhe gabimet. Gjithashtu mban emrin Nata e Mëshirës meqë njerëzit përfitojnë nga mirësia dhe mëshira e madhe e Allahut (xh.sh.).

Rreth vlerës dhe begatisë së natës së Beraetit po i drejtohemi hadithit të profetit Muhamed (a.s.): “Kalojeni natën e gjysmës së muajit Shaban me namaz, kurse ditën, me agjërim! Atë natë, pas perëndimit të diellit, Allahu i Lartë zbret në qiellin e tokës dhe na bën zë kështu: “A s’ka ndonjë që kërkon falje, ta fal; a s’ka ndonjë që kërkon pjesë, t’i jap; a s’ka ndonjë që kërkon shërim, ta shëroj?”, dhe vazhdon kështu deri në mëngjes” (Ibn Maxhe, Ikame fi’s-salat, 191).

 Disa nga veçoritë e natës së Beraetit

Nata e Beraetit njihet për këto veçori:

1–  Në këtë natë bëhet ndarja dhe përzgjedhja e punëve më të

rëndësishme.

2–  Adhurimet që bëhen në këtë natë dhe agjërimi që mbahet ditën,

kanë vlera shumë të mëdha.

3–  Është një natë e mbushur plot me mirësi hyjnore dhe me begati.

4–  Është nata e faljes.

5–  I është dhënë e drejta e plotë Resulullahut për të bërë shefaat (ndërmjetësim për falje) për myslimanët. Profeti (a.s.) në natën e 13-të të muajit Shaban kërkoi shefat dhe iu dha një e treta; në natën e 14-të kërkoi përsëri shefaat dhe iu dha një e treta; në natën e 15-të (Nata e Beraetit) kërkoi përsëri dhe iu dha i plotë shefaati për ymetin e tij. Ata që janë të privuar nga ky ndërmjetësim, janë ata të cilët ikin nga Allahu siç ikën deveja duke u trembur (Tefsiri er-Razi dhe Ebu Suud, H. Basri Çantaj).

Një hadith tjetër është formuluar kështu: “Kjo natë është nata e pesëmbëdhjetë e muajit Shaban. Në këtë natë Allahu i shpëton njerëzit nga xhehenemi sa numri i qimeve të deleve të fisit Beni Kelb, por nuk shikon fytyrat e atyre të cilët i bëjnë shirk Atij, të atyre që ushqejnë urrejtje dhe armiqësi ndaj myslimanëve, të atyre që shkëpusin marrëdhëniet me të afërmit, të atyre që mburren dhe që janë mëndjemëdhenj, të atyre që nuk u binden nënës dhe babait dhe, të atyre që vazhdojnë pirjen e alkoolit” (Buhari, et-Tergib ve’t-Terhib, II, 118).

Siç shihet, Allahu i Lartë e ka nderuar këtë natë me mëshirë, mirësi dhe begati, për të falur ata njerëz që drejtohen nga rruga e Tij, duke kërkuar me sinqeritet falje për mëkatet e bëra. Ai (xh.sh.) i thërret robtë për t’i rishikuar edhe një herë punët dhe veprat e tyre, në mënyrë që t’i minimizojnë dhe mos të përsërisin në të ardhmen fajet dhe gabimet e së shkuarës. Nga ana tjetër edhe i dërguari i Allahut i përgjërohet Zotit për ndërmjetësim të plotë ndaj ymetit të tij. E ajo që na mbetet ne si besimtarë, është ta shfrytëzojmë këtë natë, këtë rast që na dhurohet nga Krijuesi ynë në mënyrën më të hijshme, ashtu siç i shkon një myslimani të vërtetë. 

Pin It