Një shtëpi në Xhenet!

Ka thënë i Dërguari i Allahut (s.a.s): “I garantoj një shtëpi në Xhenet atij që tërhiqet nga të debatuarit edhe pse e di që ka të drejtë. I garantoj një shtëpi në Xhenetin e mesëm, atij që e braktis të gënjyerit, qoftë kjo dhe me shaka. I  garantoj një shtëpi në Xhenetin më të lartë atij që ka moral(edukatë) të bukur”. [Ebu Davud]

Pin It