Nxitja për punë të dobishme…

Veprimi më i mirë që mund të bëjë myslimani është që t’i nxisë njerëzit që të bëjnë vepra të mira, t’i shmangë nga veprat e këqija, t’i ftojë ata që të pastrojnë dhe përmirësojnë zemrat, të kenë ndërgjegje të pastër, t’i orientojë njerëzit drejt parimeve të larta dhe adhurimit të saktë të Allahut të Lartësuar. Shembulli më i mirë për këtë ka qenë vetë Profeti (a.s.), i cili ka bërë ç’është e mundur për t’i nxitur njerëzit që të bëjnë vepra të mira.

Pin It