Përkthimi i Sures Kadr

1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në Natën e Kadrit.
2. E ç’të bëri ty të dish se ç’është Nata e Kadrit?
3. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj!
4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.
5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.
[Surja Kadr, 1-5]
Pin It