Prej mrekullive të Profetit tonë (s.a.s)

Sipas burimeve islame dhe historike, Pejgamberin tonë Muhamed është nderuar me gradën e profetit në moshën e 40. Megjithatë, një numër i ngjarjeve të mrekullueshme kishte zënë vend para se Profetit t’i zbriste shpallja. Një nga këto mrekulli ishin ëndrrat e tij që dilnin të vërteta. Sipas transmetimeve, këto “ëndrrat e vërteta” zgjatën rreth gjashtë muaj.

Dijetari i madh Imam el-Buhariu i përshkruan këto ëndrra si vijon: Aisha transmeton: “Gjëja e parë me të cilën filloi shpallja për të Dërguarin e All-llahut ishin ëndrrat në gjumë. Ai kurrë nuk e pa një ëndërr, por se vetëm në agim. “[Buhariu)
]

Mënyra se si ëndrrat e të dashurit tonë Muhamed (s.a.s) dolën të vërteta gjatë gjashtë muajve para se ai të nderohej me gradën e profetit, është një nga dëshmitë se ai ka qenë i zgjedhur posaçërisht nga Allahu. Dijetarët islam e përshkruajnë këtë si parapërgatitje që All-llahu i bëri  Pejgamberit për detyrën e tij të madhe “në gjumin e tij.” Pas këtyre vizioneve të vërteta, dhe me shpalljen që i dërgoi Allahu, Profeti u bë një udhërrëfyes për të gjithë njerëzimin.

Në këto hadithe, na është thënë se kur Pejgamberi ishte 40 vjeç ai do të shkonte në shpellen Hira shpesh Ghar ‘(shpellën e Hira’) ne  (Malin e  dritës), 12 kilometra nga Meka, dhe qëndronte aty vetëm.

 Në muajin e Ramazanit të vitit të tretë të vetmisë së tij në shpellë, Allahu i dhuroi gradën e pegamberit Muhamedit.

Me lejen e All-llahut, engjëlli Xhibril iu shfaq Pejgamberit dhe i shpalli atij ajetet e Kur’anit.

Kjo ngjarje është përshkruar në Kuran: “E edhe ai (Kur’ani) është shpallje (zbritje) e Zotit të botëve. Atë e solli shpirti besnik (Xhibrili). (E solli) Në zemrën tënde, për të qenë ti prej atyre që tërheqin vërejtjen (pejgamber). [Surja Shu’ara’ , 192-194]

Pin It