Allahu zgjedh të të duan edhe njerëzit…

Transmeton Ebu Hurejre se ka thënë Profeti (s.a.s):”Kur All-llahu e do ndonjë nga robërit e Tij e thërret Xhebrailin (a.s) dhe i thotë: Unë e dua këtë njeri, pra duaje edhe ti”! Atëherë e...