OSHEE, falja e kamatëvonesave, afatet dhe përfituesit

Të gjithë ata të cilët kanë fatura të energjisë elektrike të papaguara, mund të përfitojnë faljen e kamatvonesave dhe reduktim të tyre, nëse paguajnë detyrimet e prapambetura deri më 30 qershor. Madj...