Ndërtoni kështjella në Xhennet me suren Ihlas

Pasuria e kësaj bote është e shtershme, shpeshherë edhe e munguar. Megjithatë për besimtarin e vërtetë ajo që ka më shumë rëndësi është pasuria e botës tjetër. Sipas një thënieje profetike, i Dërguar...