Për një vëllazëri ku zemrat rrahin së bashku…

Kur’ani na mëson: “O ju që keni besuar, kini frikë Allahun ashtu siç duhet, kapuni pas Kur’anit e mos u copëtoni!” dhe “Besimtarët janë vëllezër, pajtojini vëllezërit!” Dhe në vazhdim na këshillon: “...