Suret Mekase dhe Medinase të Kur’anit

Faza mekase e Shpalljes Hyjnore shtrihet mbi 13 vjet që nga fillimi i Shpalljes deri në çastin e hixhretit (mërgimit të Profetit Muhamed a.s. nga Meka në Medinë), viti 622. Kjo përfundoi me të mësuar...

Stili i Kur’anit

Kurani përmban tregime të shumta (kisas), të cilat mund t’i ndajmë në tre grupe: 1- Historitë e profetëve të Zotit: popujt ku u dërguan, mesazhi i tyre, thirrja e tyre, persekutimi që kanë pësuar etj...

Kush e ka renditur Kuranin?

Kurani Famëlartë ndahet në sure dhe në ajete. Ndarja më e vogël e Kuranit janë ajetet ose vargjet, të cilat herë herë janë të shumë të shkurtra dhe përmbajnë disa shkronja, e ndonjëherë më pak të shk...

Si u kthye shpallja Hyjnore, Kurani, në libër?

Kurani Famëlartë, ka zbritur në etapa të ndryshme dhe jo menjëherë. Kjo ka ndodhur me urtësi dhe si një mirësi për besimtarët. Kjo urtësi, ishte për t’i shprehur progresivisht parimet, orientimet dhe...