Tatimet, më shumë lehtësira për bizneset

Bizneset do të dënohen më pak për shitjet pa faturë dhe punonjësit e pasiguruar. Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore parashikojnë lehtësimin e dënimeve dhe procedurave të ndryshme për biznese...

Ligj i ri për statusin e ndërmarrjeve sociale

Ndërmarrjet sociale janë tashmë të përcaktuara qartë me ligj për herë të parë në legjislacionin shqiptar. Kuadri i ri ligjor përcakton të gjitha kushtet që një ndërmarrje duhet të përmbushë për t’u c...

Shtyrje afati për titujt e pronësisë për fermerët

Procesi i pajisjes së pronarëve me titujt e pronësisë për tokat bujqësore nuk mund të përfundojë në afatin e parashikuar në ligj në 30 qershor 2016. Pushteti vendor nuk mund të përmbushë në kohë dhën...