Nuk kam gjetur një mik më të mirë…

“Unë kam parë të gjithë llojet e miqve, por kurrë nuk kam gjetur një mik më të mirë se ruajtja e gjuhës. Kam parë të gjitha llojet e rrobave, por kurrë nuk kam gjetur rrobë më të mirë se njohja...

S’mund ta blesh dot kohën!

Kurse kohën dhe jo paratë, sepse me kohë i fiton paratë, kurse me para s’mund ta blesh kurrë kohën!

Jep prej vetes!

Kur Hatim el-Belkhij shkoi në Bagdat, Imam Ahmed ibn Hanbeli doli e priti me gëzim dhe i uroi mirëseardhjen. Imam Ahmedi e pyeti se si mund të shpëtonim prej njerëzve dhe ai iu përgjigj: “Prej ...

Cila është urtësia e të sprovuarit të njerëzve?

Në ajetin 155 të sures Bakara thuhet: “Ne do t’ju provojmë me pak frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, jeta dhe prodhimet, por t’i përgëzoji të duruarit!” Njëra nga provat është frika. Njeriu...

Drejtësia, ILDKP heton çdo pasuri të fituar pas 1992

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive do të hetojë pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve duke filluar që nga viti 1992. ILDKP do të verifikojë dokumentacionin e njerëzve të dr...