Sadakaja për prindërit e vdekur

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur me të – i tha Profetit alejhi selam: “O i Dërguari i Allahut! Nëna ime vdiq dhe unë jam larg saj, prandaj a mund t’i bëj dobi sadakaja që mund të ...

Prindërit e përkushtuar kanë këto cilësi

Natyra prindërore është e tillë që gjithmonë tregohet shumë mbrojtëse ndaj fëmijëve. Por, duke e tepruar me kujdesin ndaj fëmijëve, mund t’i shkaktoni atij pasoja psikologjike të përhershme. Është te...

Jo më plane mësimore nga drejtuesit e shkollave

Të gjitha planet mësimore në të gjitha shkollat në rang vendi janë bashkëhartuar  me përfshirjen e prindërve. Kjo do të thotë se asnjë plan mësimor nuk është hartuar vetëm nga drejtuesit e shkollës s...

Tre çështje të rëndësishme për edukimin e fëmijëve

a) Edukata e të folurit Gjithsesi, në një shtëpi, do të bisedohen punët që kanë të bëjnë me këtë botë, çështjet që lidhen me jetën. Ndërkaq, kur këto gjëra bisedohen në prani të fëmijës, duhet mbajtu...

Prindër, mos i lini fëmijët të ndjekin lajme

Shëndeti mendor është i rëndësishëm për zhvillimin psikologjik të fëmijëve. Televizori është një nga mjetet që ndikon në zhvillimin e këtij shëndeti, konkretisht lajmet. Studimet thonë që gjatë trans...