Vlerat dhe virtytet e ditës së Premte

Dita e Premte është mjaft e rëndësishme për besimtarët myslimanë, ajo përmendet edhe në Kur’an. Në këtë ditë është një orë, dhe kush e kap atë orë duke iu lutur Allahut, ai njeri ka shpëtuar (dhe do të arrijë atë që ka kërkuar).

Adhurimi dhe tradita e Profetit (a.s.) është shkuarja herët në xhami në ditën e Premte (Xhuma).

Namazi i ditës së Premte ka një shpërblim të madh. Cilido nga besimtarët, duke e besuar për sevapet e tij, merr gusël (lan të gjithë trupin), vishet me kujdes dhe fal namazin e ditës së Premte, lartësohet me vlerat e kësaj dite të bekuar…

Dihet se në ditën e premte (xhuma) i dërguari i zotit i ka kërkuar shokëve të tij që ti çojnë shumë salavate pasi pikërisht në këtë ditë ato i shkojnë edhe të dërguarit të zotit.

Allahu nga mirësia e Tij na e ka dhuruar këtë ditë. Ai i ka zbritur umetit të Muhamedit (a.s.) një sure në Kur’an (Sure Xhumua – Kaptina 62), ku besimtarët porositen të braktisin të gjitha punët e tjera kur thirret ezani i Xhumasë, të shkojnë në falje e të mos i preokupojë ndonjë tregti apo ndonjë punë tjetër.

Transmetohet nga Aliu (r.a.) se i Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Ditën e Premte, në derën e çdo xhamie ulen shtatëdhjetë engjëj. Ata shkruajnë emrat e atyre që hyjnë në xhami. Më në fund, kur imami ulet në minber, në xhami futet edhe njeriu i fundit, që ulet pa shqetësuar askënd dhe pa i folur askujt. Ky njeri, do të marrë më pak shpërblime nga të gjithë të tjerët që e falën namazin e së Premtes. Megjithatë, atij do t’i falen mëkatet që ka bërë nga namazi i së Premtes së shkuar e deri në namazin e së Premtes që fali së fundi. Nëse ai që vjen më vonë në namazin e së Premtes, merr kaq sevape, llogarit sa sevape do të marrë ai që vjen herët për ta falur këtë namaz.”

Këto janë vetëm pak nga virtytet që kjo ditë ka për myslimanët.

Pin It