Balancoje mirë peshoren e zemrës…

Ashtu si hija e shkopit të shtrembër nuk do të jetë e drejtë, ashtu edhe sjelljet e dikujt që nuk e ka balancuar mirë peshoren e zemrës, nuk mund të jenë të drejta…