Parimi kuranor i shuras (këshillës – konsultimit)

Komentimi i ajetit 159 të sures Ali Imran Një prej tipareve themelore, nëse jo më i rëndësishëm i sistemit islam të organizimit të aktiviteteve sociale dhe nevojë e komunitetit është institucioni i s...

Dobitë e dërgimit të salavateve

Përfitimi i dhjetë salavateve nga Allahu xh.sh. – thotë Pejgamberi .a.s.: “Kush më dërgon një salavat, Allahu atij i dërgon dhjetë salavate” (Buhariu) Kthimi i salavatit prej Pejgamberit a.s. – “Nuk ...

Çfarë duhet të bëni ditën e Xhuma

Dita e xhumasë është festa jone e përjavshme. Duke qenë një ditë ndryshe nga të tjerat, tradita profetike na mëson se këto janë veprimet që duhen bërë gjatë kësaj dite: 1. Salavate Ditën e xhuma dhe ...

Iku dhe ky Ramazan…

“Ndarjet janë prekëse, e tillë është edhe ndarja nga ky muaj që erdhi dhe po ikën kaq shpejt. Ne qëndrojmë me lutjen që nga ky Ramazan te kemi dalë me shpirt më të bukur, më të devotshëm e më të dash...

Përkushtimi në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit

Aishja r.a. ka thënë: “Kur vinte dhjetëditëshi i fundit i Ramazanit, Profeti a.s. e gjallëronte natën, zgjonte pjesëtarët e familjes, ishte më i përkushtuar dhe shtrëngonte rrobën” . Në një transmeti...

Lamtumirë Ramazan!

“Gjithçka që është në tokë është kalimtare, mbetet vetëm Zoti yt, i Lartë dhe Fisnik” (Rahman, 26-27) Shkoi edhe muaji më i dashur dhe miku më i njohur – Ramazani. Muaji i agjërimit, i mëshirës dhe i...

Prag Bajramit…

Nga Ali Zaimi Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhuri...