E pyetën të Dërguarin e Allahut….

Ibni Mes’udi (r.a) thotë: E pyeta të Dërguarin e Allahut se cila është pumë më e dobishme, më tha: -Namazi i falur në kohën e tij. E pyeta sërish, po pas tij? -Respektimi i prindërve,-u përgjig...

Përpjekja !

Përmendet një ngjarje e një njeriu të Zotit, i cili çdo natë çohej dhe bënte lutje për disa çështje. Një herë, i erdhi një nxënës për të qëndruar pak ditë pranë tij. Si zakonisht, kur mësuesi u çua p...

Sadakaja për prindërit e vdekur

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur me të – i tha Profetit alejhi selam: “O i Dërguari i Allahut! Nëna ime vdiq dhe unë jam larg saj, prandaj a mund t’i bëj dobi sadakaja që mund të ...

Urtësia e të sprovuarit të njerëzve

Në ajetin 155 të sures Bakara thuhet: “Ne do t’ju provojmë me pak frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, jeta dhe prodhimet, por t’i përgëzoji të duruarit!” Njëra nga provat është frika. Njeriu...

Një orë lutje bashkë me fëmijët tuaj

Brenda shtëpisë duhet të ketë edhe vend, edhe kohë të ve­çuar për falje e lutje. Po të ketë mundësi, namazet e pesë kohë­ve të falen në shtëpi ose, ndryshe, të merret fëmija për dore e të çohet në xh...

Mendjemprehtësia e të moshuarit në xhami…

Me të u takuam në bahçen e xhamisë ku kishim shkuar së bashku me shokët e grupit. Po bëhej gati të merrte abdest për të falur namazin e xhumasë. Na e ktheu përshëndetjen me një buzëqeshje të ëmbël. M...

Xhuma të begatë e lutje të pranuara!

Allahu na bëftë prej atyre që e lexojnë vazhdimisht Kuranin dhe mësimet e tij i bëjnë pjesë të jetës së përditshme! Xhuma të begatë e lutje të pranuara!

Tri këshilla të vlefshme profetike

Erdhi një njeri tek Pejgamberi alejhi selam dhe i tha: Më këshillo, i tha Pejgamberi alejhi selam “ke frikë Allahun kudo që të jesh”. Tha njeriu: Më shto edhe diçka tjetër. Pejgamberi alejhi selam i ...