Qëllimi i dërgimit të Profetëve

Profetët, pavarësisht nga ndryshimi i nivelit mes tyre, janë shpirtra të zgjedhur, të denjë për shfaqjen e personit të Providencës Hyjnore. Allahu (xh.xh.) i ka pranuar ata si të posaçëm vetëm për ve...

“Kërkoni vazhdimisht drejtësinë!…”

I Dërguari i Allahut (s.a.s) ka thënë: “Hiqni dorë nga gjërat që përmbajnë dyshime. Drejtësia prodhon në brendësi të njeriut siguri dhe qëndrueshmëri, kurse gënjeshtra është shtrembërim, është ...

Ai pati këshilluar gjithmonë për drejtësi

Ashtu siç pati jetuar gjithmonë me drejtësi, edhe ummetin, bashkësinë e tij, e pati këshilluar gjithmonë për drejtësi. Dëshiroj të përmend këtu disa prej atyre këshillave: “Më jepni fjalën për ...

Drejtësia është boshti qëndror i profetësisë

Drejtësia është boshti qëndror i profetësisë. Profetësia lëviz në orbitën e drejtësisë. Çdo fjalë e dalë nga goja e profetit ka pamjen e diçkaje të vërtetuar për drejtësinë e saj, sepse profetët nuk ...

Nijeti, shpirti i çdo vepre

Besimtari, me nijetin e tij, shpërhap e duhet të shpërhapë dashurinë ndaj Zotit të Madhëruar në çdo rukën të namazit, duke pohuar: “Vetëm Ai është i Synuari i vërtetë, i Dashuruari i Vërtetë, i Adhur...

Prag Bajramit…

Nga Ali Zaimi Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhuri...

Duaja e Iftarit

“O Allah, për Ty agjëroj, Ty të besoj, në Ty mbështetem dhe me begatitë e Tua po bëj iftar!” “O Zot, më mundëso që Të të falënderoj për të mirat Tuaja që na i dhurove mua dhe prindërve të mi dh...

Rideminsionimi i ndjenjës së bamirësisë

  Bujaria dhe altruizmi, sakrifica dhe bamirësia, përpjesëtimi i asaj që posedon me nevojtarët, kontribuimi në mirëqenien e përgjithshme të shoqërisë, janë elemente të rëndësishëm në formimin e ...

Agjërimi i sinqertë

Agjërimi gjatë Ramazanit, duke qenë se është një detyrë e kryer drejtpërsëdrejti ndaj Allahut (xh.sh.), është një adhurim që duhet të kryhet me një vetëdije të forte robërimi. Ndaj ajo ka, pa dyshim,...