Agjërimi i Ramazanit, dobitë e përfitimet prej tij

Agjërimi  i muajt te Ramazanit konsiston në privimin me vetëdije nga ngrënia dhe pirja prej agimit deri në perëndim të diellit. Myslimani e agjëron këtë muaj sepse është urdhër i Zotit dhe këtë vetëm...

Besimtari jeton me Fatihanë…

Një musliman i cili i fal pesë namazet e përcaktuara për një ditë e lexon 40 herë suren Fatiha, kurse personi i cili për 40 vjet e fal namazin, vetëm në namazet farze,  e lexon atë 1.241.000 (një mil...

Agjërimi i mëson njeriut rregullsinë

Besimtari që agjëron, kryen një vetedukim rregulli dhe rregullsie. Ngrënia-pirja në kohë të caktuara dhe respektimi i ndalimit të ngrënie-pirjes në kohë të tjera të caktuara, kryerja më me vëmendje e...

Urtësia në ngrënien e syfyrit

Ashtu sikurse lutja, adhurimi, dhe bamirësia e Profetit (a.s) është shembulli më i mirë për çdo besimtar që e beson Allahun, Ditën e Fundit dhe e kujton shumë Allahun me dhikër, po ashtu edhe ngrënia...

Dobitë shpirtërore të agjërimit

Njeriu ka një strukturë të përbërë prej shpirtit dhe kurmit. Që të dyja këto përpiqen ta bëjnë njeriun satelit të tyre. Njëra lëndë janë dëshirat epshore dhe shtazore, aspekti i tij i kurmit që Kur’a...

Namazi i Teravive

Fjala Teravih është shumësi i fjalës arabe “terviha” dhe ka kuptim “të pushosh, apo të qetësohesh”. Gjatë muajit të Ramazanit, pas namazit të jacisë, ulja në teshehud pas çdo katër rekateve është qua...

Ramazani, çelësi për një falenderim të sinqertë…

Të falenderosh atë, do të thotë të pranosh se mirësitë vijnë drejtëpërdrejtë prej atij, pra të çmosh vlerën e tyre dhe të perceptosh nevojën që ka njeriu për to.. Kështu është edhe agjërimi në Ramaza...

Lartësimi i Zotit

Qofshin të madhëruar Nëntëdhjet e Nëntë Emrat që i mbajnë gjallë zemrat, dhe qofshin të uruara në çdo trokitje ato zemra që me durim e kanë bërë të bukur çdo pritje! Qoftë i lavdëruar Ai që i ka bërë...

Ramazani, një pranverë për shpirtin

Ramazani është një pranverë për shpirtin e besimtarit që ia mbush zemrën me mëshirë, dhembshuri, dëlirësi dhe dashuri. Agjërimi është disiplina e syrit, e shpirtit, e ndërgjegjes…Ai na ndihmon të zot...