Vepër e mirë është…

Vepra e mirë është një urë me anë të së cilës njeriu fiton kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimet e tij. Besimi dhe vepra e mirë janë dy elemente të cilët nuk ndahen dhe ushqehen prej njëri-tjetrit në ...