Du’a të pranuara!

“Me të vërtetë, në ditën e xhuma është një orë në të cilën nëse një rob musliman i lutet Allahut për diçka të mirë,  Allahu ia jep atë.” [Buhariu dhe Muslimi]