Urtësia e këshillës…

Këshilla e dijetarit të madh islam Imam Ebu Muhamed Gazali r.a ndaj nxënësit të tij, i cili kërkonte që mësuesi i tij ta këshillonte. O bir i dashur dhe shok besnik! Allahu i lartësuar të dhëntë jetë...