Këshillë që të bën të mendosh!

Ka thënë Profeti(s.a.s): “Kur biri i Ademit zgjohet në mëngjes, të gjithë organet i drejtohen gjuhes duke thënë: Kij frikë Zotin dhe mos na merr në qafë! Përderisa je ti në terezi, jemi të gjit...