Zbulesa hyjnore në malin Hira

Në moshën 40-të vjeçare  ditën e hënë më 17 Ramazan kur Profeti (a.s.) ishte në shpellën Hira iu shfaq engjëlli Xhibril, i cili i tha: -“Lexo!” -“Unë nuk di të lexoj”– tha ai. Xhibrili e shtrëngoi dh...