Disa parime Islame për mirëqenien ekologjike

“Nëse një musliman mbjell një pemë apo hedh një farë, dhe pastaj një zog, njeri apo kafshë ushqehet me të, kjo për të konsiderohet si bamirësi (sadaka).” [Buhariu]

Profeti Muhamed a.s, po kalonte pranë një shoku, Sadit, ndërsa ai po merrte abdes pranë një lumi. Profeti i tha: “Sad, ç’është ky shpërdorim?” Sadi iu përgjigj: “A ka vend për shpërdorim edhe kur merr abdes?” Profeti a.s tha: “Po, edhe nëse gjendesh në bregun e lumit.” [Ibn Maxheh]

Profeti Muhamed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është një nga të paktët, në mos i vetmi, që arriti sukseses të prekshëm jo thjesht duke përcjellë mësime verbale, por duke aplikuar me përpikmëri parimet islame të mirëqenies ekologjike.

Profeti Muhamed (s.a.s), i mësonte njerëzit të jetonin me modesti dhe të konsumonin aq sa u nevojitej, të mbronin jetën e kafshëve dhe të bimëve, dhe të adhuronin Allahun duke u treguar të mëshirshëm me krijesat e tij. Ajo që i dallon këshillat e Profetit a.s është lidhja mes praktikave etike dhe ndikimit të tyre në botën e përtejme pas vdekjes, çka përbën një motivim të madh për muslimanët që të kujdesen për tokën dhe burimet e saj.

 

Pin It