Duaja në natën e Kadrit

Aishja r.anha tregon se i ka thënë të Dërguarit të  Allahut (s.a.s): “O i Dërguari i Allahut, çfarë mendon sikur unë ta dija për një natë se ajo është nata e Kadrit, çfarë duhet të them unë në atë natë? I Dërguari i Allahut (s.a.s) tha: “O Zoti im, Ti je Zoti i faljes, Ti e do të falurit, falmë mua!”

[Tirmidhiu]

Pin It