Silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët, të varfërit…

“Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët, të varfërit, fqinjët e afërt dhe të largët, me atë që keni pranë dhe me udhëtarin…”

[Surja Nisa, 36]

Pin It