Si quhet ndryshe Kur’ani Famëlartë?

Kur’ani Famëlartë për arsye të ndryshme ka marrë edhe me emra të tjerë. Disa prej tyre janë: -El- Kitab: Këtë emër e ka marrë për arsye se në të janë mbledhur së bashku edhe shkronjat edhe fjal...