Fakte shkencore në Kuran

Kur’ani Famëlartë është dërguar prej Allahut të Madhërishëm, si udhëzues i besimtarëve. Duke qënë Libër Universal, në të gjenden këshilla nga të gjitha fushat e jetës. Disa ajete janë me kuptim...