U fal mëkatari, thatësira u largua

Në kohën e Musait (paqja e Allahut qoftë mbi të) i goditi beni israilët një thatësi e madhe e cila i shtyri ata të mblidheshin te Musai (paqja e Allahut qoftë mbi të). Iu drejtuan dhe i thanë: “O ti ...