Të përgëzuarit me Xhennet!

Sahabët gëzojnë një status shumë të lartë, sepse ata iu bashkëngjitën Profetit a.s që në çastin e parë, pranuan Islamin si fenë e tyre dhe i përmbushën me devotshmëri dhe modesti kërkesat e fesë së t...