Urtësia e të sprovuarit të njerëzve

Në ajetin 155 të sures Bakara thuhet: “Ne do t’ju provojmë me pak frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, jeta dhe prodhimet, por t’i përgëzoji të duruarit!” Njëra nga provat është frika. Njeriu...