Xhemati, tradita e vyer profetike

Një hulumtim i ri vjen nga universiteti australian Exeter. Shkencëtarët kanë konstatuar se qëndrimi brenda një shoqërie, të punuarit në kuadër të saj, qoftë ajo në punë ose në shtëpi ka ndikim jashtëzakonisht të madh shërues të sëmundjeve.

Pas një mbikëqyrjeje të gjatë, profesor Alex Haslam nga Universiteti Exeter thotë: “Njeriu është adaptuar ndaj jetës shoqërore dhe të jetojë në grupe që nga fillimi i krijimit të tij. Këto grupe janë pjesë e pandashme e personalitetit të tij, madje ato caktojnë fatin e tij shëndetësor dhe intelektual”. Në një studim tjetër që është bërë në vitin 2008 në revistën “Neuropsychological Rehabilitation”, shkencëtarët kanë vërejtur se jeta shoqërore e mbushur me bashkëveprim, dashuri dhe vëllazëri ka mundësi ta mbrojë njeriun nga sulmi i zemrës, vdekja e papritur dhe të parandalojë nga çmenduria dhe problemet e memories.

Ndërsa në një studim të vitit 2009 të publikuar në “Ageing and Society” është konstatuar se sa më e madhe të jetë lidhja e njeriut me shoqërinë dhe ambientin në të cilin jeton, sa më i madh të jetë bashkëpunimi mes tyre, ka ndikim të madh në parandalimin nga sëmundja Alzheimer (AD).

Gjithashtu ne e dimë hadithin e shkëlqyer të Profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, në të cilin thotë: “Një popull që mblidhet në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, e përmendin Atë, ata i mbulojnë engjëjt, i kaplon mëshira, u zbret një kënaqësi, i kaplon mëshira dhe i përmend Allahu tek ata që janë tek Ai.” [Muslimi]

Gjithashtu i Dërguari i Allahut, kësaj çështjeje i ka kushtuar rëndësi të madhe, saqë ka kërkuar prej besimtarëve që të jenë si një trup i vetëm. Ai ka thënë: “Vërtet, besimtari për besimtarin është sikurse një fortifikatë, e cila forcohet mes veti përmes pjesëve të saj.” [Buhariu dhe Muslimi]

Gjithashtu ai thotë: “Shembulli i besimtarëve në dashurinë ndërmjet tyre, mëshirën dhe butësinë, është si shembulli i një trupi të vetëm, nëse ankohet një prej gjymtyrëve të tij, atëherë e pason atë i gjithë trupi me dhimbje e vuajtje.” [Buhariu dhe Muslimi].

Kjo na jep të kuptojmë se i Dërguari i Allahut, dëshiron për neve mirësinë dhe dobinë. Nuk është vetëm kjo, madje i Dërguari ka paralajmëruar dhe na ka tërhequr vërejtjen nda ndarja, përçarja dhe izolimi. Ai thotë: “Bashkohuni me xhematin dhe kini kujdes ndarjen, sepse shejtani është me atë që është vetëm, e kur janë dy veta ai është më larg.” [Ibn Maxhe]

Ndërsa sa i përket fjalëve të Allahut të Lartësuar, asnjëherë nuk gjejmë në Kuran “O ti besimtar”, por gjithnjë; “O besimtarë” [Surja Bekare, 104]. Gjithashtu Allahu i Lartësuar thotë: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!…” [Surja Maide, 2], e me qindra ajete të tjera.

Pin It