Mesazhi ripërtëritës në kohë…

“O ju që keni besuar, përgjigjuni Zotit dhe të dë rguarit të Tij, kur ju ftojnë në ato gjëra që ju japin jetë.” [Surja Enfal, 24]

Civilizimi Islam dëshmoi praktikisht se Islami erdhi për të ripërtërirë të gjitha fushat e jetës. Nga ky civilizim dolën njerëz të dijvs dhe të shkencës në të gjitha sferat e jetës, astronomi, natyrë, matematikë, algjebër, inxhinieri, mjekësi, farmaci, etj., dhe këto akoma pa kaluar një shekull nga lindja e diellit të Islamit.

Besimi dhe ftesa Islame filloi me Hatixhen (r.anha), ecila është personi i parë që besoi në mesazhin e Profetit Muhamed (s.a.s). Që atëherë, kontributi i gruas myslimane ka qenë evident në çdo periudhë të historisë Islame. Misioni i mesazhit të arsyesIslame është që ta mbrojë shoqërinë nga bataku i imitimit të verbër të tjetrit. Modeli i mesëm që ofron Islami për emancipimin e gruas, ruan natyrën e pastër femërore me të cilën Zoti e ka krijuar femrën…

Pin It