Shokët e Profetit, mbajtësit përmendësh të Kuranit


Sujuti numëron më shumë se njëzet persona që e kanë mësuar përmendësh Shpalljen që në të gjallë të Profetit (a.s.), ndërmjet të cilëve: Ebu Bekër Sidiku, Aishja, Omer bin Hattabi, Hafsaja, Othman bin Affan, Ali bin Ebi Talibi, Abdullah bin Mesud, Ummu Selema, Ebu Hureira, Abdullah bin Abbasi, Abdullah bin Amër bin el-Asi etj. Sipas Katadës, një hadith tjetër na informon se
shokët e Profetit (a.s.) e kishin mësuar Kuranin përmendësh dhe e kishin rishikuar tërësisht së bashku me të para se ai të ndërronte jetë.

“E kam pyetur Enes bin Malikun: “Kush e ka përmbledhur Kuranin në kohën e Profetit (a.s.)?” Dhe ai m’u përgjgj: “Katër vetë, të cilët ishin që të gjithë ensarë: Ubej bin Ka’bi, Mu’adh bin Xhebeli, Zejd bin Thabiti dhe Ebu Zejdi.” (El-Buhâri)

Një numër i madh tregimesh historike përkujtojnë vdekjen e disa shokëve të Profetit (a.s.), që u shquan për mësimin përmendësh pjesor apo tërësor të Kuranit. Kjo provon që të mësuarit përmendësh të Shpalljes ka qenë gjerësisht i praktikuar gjatë kohërave të para të Islamit, në të gjallë të Profetit (a.s.) e aq më tepër pas vdekjes së tij. Dhe kjo traditë ka vazhduar nëpërmjet Shokëve të tij dhe pastaj dhe nga brezat vijues me një besnikëri të paluhatur kurrë deri në ditët tona.

 

Pin It