Besimtari, bimë e freskët mes erës

Shembulli i besimtarit është i ngjashëm me një bimë të freskët dhe të butë të cilën era e përkul sipas drejtimit të saj. Por kur era qetësohet, bima drejtohet sërish.” (Buhariu, transmetuar nga Ebu H...

Besimtari, bimë e freskët mes erës

Shembulli i besimtarit është i ngjashëm me një bimë të freskët dhe të butë të cilën era e përkul sipas drejtimit të saj. Por kur era qetësohet, bima drejtohet sërish.” (Buhariu, transmetuar nga Ebu H...

Drejt gradave më të larta

Imam Semerkandi thotë se gradat më të larta arrihen nëpërmjet dhjetë gjërave: -Duke ndarë sadaka sa më shumë. -Duke lexuar Kur’an papushim. -Duke u shoqëruar me ata që i kujtojnë ahiretin. -Duk...

Katër cilësi të çmuara me shpërblim të madh

“Këto janë katër cilësitë që janë më të vështirat për t’u arritur: të falësh kur je i nevrikosur, të tregosh bujari edhe në kohët kur je ngushtë, ta ruash nderin edhe teksa je vetëm për vetëm me mëka...

Cila është urtësia e të sprovuarit të njerëzve?

Në ajetin 155 të sures Bakara thuhet: “Ne do t’ju provojmë me pak frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, jeta dhe prodhimet, por t’i përgëzoji të duruarit!” Njëra nga provat është frika. Njeriu...