Transmetoni prej tij qoftë edhe një hadith…

“Ftesa në rrugë të Allahut është puna e profetëve dhe pasuesve të tyre, të cilët janë mëkëmbësit e profetëve tek popujt e tyre, ndërsa njerëzit janë ndjekësit e tyre. Allahu i Madhëruar e ka urdhëruar profetin e tij, të transmetojë atë që i është zbritur, duke i garantuar atij ruajtjen dhe mbrojtjen e tij prej njerëzve. Kjo vlen edhe për transmetuesit dhe ftuesit e umetit të tij në varësi të realizimit të fesë, përkushtimit ndaj saj dhe transmetimit të saj. Po kështu edhe profeti (a.s) ka urdhëruar, që të transmetohet prej tij qoftë edhe një hadith…”

-Ibnu Kajjimi

Pin It