Tri këshilla të vlefshme profetike

Erdhi një njeri tek Pejgamberi alejhi selam dhe i tha: Më këshillo, i tha Pejgamberi alejhi selam “ke frikë Allahun kudo që të jesh”.
Tha njeriu: Më shto edhe diçka tjetër.
Pejgamberi alejhi selam i tha : “Pas çdo pune të keqe që vepron pasoje atë me diçka të mirë, sepse ajo shlyen punën e keqe.
Tha njeriu: Më shto ende.
Tha Pejgamberi alejhi selam: “Dhe sillu me njerëzit me moral (edukate) të mirë “.

(Hadithi i sakte ) ,(Transmeton Tirmidhiu (1987), Hakimi (1/121), Tirmidhiu ka vlerësuar hadithin si hasen (të mirë) gjithashtu i këtij mendimi është edhe Shejh Shuajb Arnauti e ka saktësuar Hakimi, Dhehebiu dhe imam Albani Allahu qoftë i kënaqur me ta.

Pin It