Fillimi diturisë është dëgjimi i saj…

Ibn Abdul-Berri, tansmeton, gjithashtu, nga Abdurrahman b. Mehdiu, i cili përcjell nga Muhammed b. Nedr el-Harithi, që të ketë thënë: “Fillimi diturisë është dëgjimi i saj me kujdes”. Dikush e paska pyetur: “E pastaj?” Ai është përgjigjur: “Memorizimi.” Përsëri ishte pyetur: “E pastaj?”, Kurse ai ishte përgjigjur: “Të vepruarit sipas saj”. “E pastaj” – e pyetën sërisht, e ai tha: “Përhapja e saj.”

Pin It