I pashoq në virtytet e Tij (s.a.s)…

“Ai është i cili u plotësua kuptimi dhe portreti i tij

Pastaj Krijuesi i Shpirtrave të dashur e zgjodhi

I pakrahasueshëm, e i pashoq në virtytet e tij

Vetë esenca e bukurisë është në natyrën e tij!

Pin It