Mbi Ramazanin

Në një ajet thotë Allahu i Madhëruar: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës nga e keqja.” [Surja Bekare, 185]

Në një hadith të Profetit tonë (s.a.s) thuhet: “…Ai është muaji, fillimi i të cilit është mëshirë, mesi i tij është falje dhe fundi i tij shpëtim nga zjarri” [Bejhekiu]

Pin It