Ndryshojnë prerjet 200 dhe 500 lekëshe, ja kartmonedhat e reja

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi miratimin konfigurimit të serisë së re të kartëmonedhave të qarkullimit. Në mbledhjen e djeshme, u miratuan vizatimet e përmirësuara të kartëmonedhave që janë aktualisht në qarkullim.

Mësohet se seria e re e kartëmonedhave do të ruajë të njëjtën tematikë si ajo aktuale, por do të vijë te publiku e përmirësuar si në pikëpamjen vizuale ashtu edhe në atë të elementeve të sigurisë. Miratimin e shtypjes së kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 200 dhe 5000 lekë si dhe prodhimin e materialeve të printimit për kartëmonedhat 200, 500, 1000, 2000dhe 5000 lekë.

Në bazë të këtij vendimi, do të shtypen kartëmonedhat me prerje 200 lekë dhe 5000 lekësipas konfigurimeve të reja të rezultuara nga procesi i përmirësimit të vizatimeve dheelementeve të sigurisë së kartëmonedhave.Kartëmonedhat me vizatime dhe elemente sigurie të përmirësuara, parashikohet të jenë në qarkullim, duke nisur prej fillimit të vitit 2019.

Miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare”. Rishikimi i rregullores erdhi si nevojë e përshtatjes së saj me dispozitat e ligjit të ri dhe të akteve të reja rregullative të mbikëqyrjes për shoqëritë e kursim­kreditit dhe unionet e tyre, me qëllim përfshirjen e proceseve të reja licencuese dhe mbikëqyrëse në anekset që sigurojnë delegimin e kompetencave për këto subjekte.

Pin It