Devotshmëria, petku shpirtëror

“Devotshmëria tek disa do të thotë vetëm pamje dhe formë e jashtme duke mos pasur të bëjë asgjë me anën e brendshme, ndërsa kuptimi real i devotshmërisë është kënaqësia dhe të dorëzuarit para të gjitha rregullave dhe dispozitave fetare, si dhe përpjekja maksimale për të vepruar me to dhe për të mos i kundërshtuar apo diskutuar ato. E kjo duhet të jetë si në mirësjellje, moral, marrëdhëniet ndër njerëzore, adhurime e po ashtu edhe në besim.”

-Abd el-Haj Jusuf

Pin It