OSHEE-Abonentë, 429,005 aktmarrëveshje për pagesat me këste dhe ulje kamate

oshe-c1200x600

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë (OSHEE) vijon të nënshkruajë aktmarrëveshje me abonentët debitorë, si mundësi për të shlyer detyrimin me këste apo tu reduktojë kamatën në rast të pagesës së menjëhershme.

Të dhënat nga Divizioni Tregtar, pranë kompanisë, tregojnë se, në periudhën prej muajit dhjetor 2014, kur nisi aplikimi i skemave lehtësuese, e deri në fund të muajit maj 2016, janë nënshkruar 429,005 aktmarrëveshje midis OSHEE-së dhe abonentëve debitore, të kategorive të ndryshme, si privat, familje, me ndihmë ekonomike, pensionistë, etj. Të dhënat tregojnë se 215,149 abonentë kanë përfituar reduktim të kamatës në masën 70-80% si pagues të menjëhershëm të detyrimit, kurse 114,841 abonentë familjarë kanë lidhur aktmarrëveshje duke e paguar detyrimin me 2500 lekë kësti në muaj. Vlen të theksohet se OSHEE u ka dhënë mundësi familjeve me ndihmë ekonomike, atyre me kryefamiljarë pensionistë, etj, që ta paguajnë këstin me 1000 dhe 1200 lekë në muaj. Përfitues të kësaj skeme janë rreth 55 mijë abonentë.

18,408 aktmarrëveshje janë me abonentët jo-familjarë, të cilëve u është dhënë mundësia për ta shlyer me këste sipas vlerës së detyrimit, apo dhe pagesës së menjëhershme, duke përftuar reduktim kamate në nivelin e 50%. Theksojmë gjithashtu se, vlera e kamatvonesës së reduktuar nga skemat e pagesës së menjëhershme është 45 milionë dollarë!!

Pin It